सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना

7 November, 2022

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ (वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको)

7 November, 2022

औधोगिक मेला संचालन सहयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना

7 November, 2022

दक्ष/विज्ञको नामावली सुचि (Roster) मा समावेश गर्ने सम्बन्धमा

7 November, 2022

Invitation for Bids for Procurement of Supply and delivery of Vehicles

7 November, 2022

Request for Expression of Interest

7 November, 2022

INVITATION FOR QUOTATIONS FOR CONSTRUCTION OF CANTEEN AND GARAGE (PARKING)

7 November, 2022

राय सुझावका लागि वातावरण संरक्षण नियमावलीको मस्यौदा प्रकाशन गरिएको ।

7 November, 2022

प्रदेश आविस्कार केन्द्र स्थापना सम्वन्धी सुचना

7 November, 2022

आशयपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

7 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction